بازدید مدیرعامل تاکسیرانی از ایستگاه راه آهن کرمان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان به همراه مسئولین راه آهن از ایستگاه راه آهن کرمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی،در این بازدید بررسی جانمایی کیوسک جدید سازمان تاکسیرانی کرمان صورت گرفت.