موسسات حمل و نقل مسافر

لیست موسسات حمل و نقلی مسافر ، نرخنامه موسسات ، شرایط تاسیس موسسه ...

اطلاعات بیشتر

صدور مرخصی

جهت دریافت مرخصی پس از ورود به سامانه ....

اطلاعات بیشتر

ثبت بیمه رانندگان

همانطور که می دانید هر نرم افزار اگر تحت وب باشد ممکن است با مشکل قطع ارتباط مواجه شود .....

اطلاعات بیشتر

اقدامات انجام شده در راستای ســاماندهی خودروهــای دیــزل

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان،در راستای ساماندهی خودروهای دیزل، ســوخت خودروهــای دیــزل براســاس پیمایــش آنهــا بــه نــاوگان تعلــق می گیــرد.

بر اساس این گزارش،این اقدام منــوط بــه ثبــت نــام در ســامانه اســت که درخصــوص ثبت نــام مالــکان خودروهــای دیزلــی شــهر، اطلاع رســانی شده است،به همین منظور تمــام خودروهــای حمـل بـار و مسـافر درون شـهری، در صورتـی کـه بخواهنـد در ســال 96 از ســهمیه ی شــارژ ســوخت دیــزل خــود اسـتفاده کننـد، بایـد در سـامانه  حمـل بـار درون شـهری نـاوگان دیـزل بـه آدرس ir.utcms.www  ثبت نـام کننـد.

لازم به ذکر است بــه ایــن طریــق کــه مالــکان خــودرو وارد ســامانه شــده و اطلاعــات خــود را ثبــت می کننــد و کــد رهگیــری بــرای آنهـا صـادر می شـود کـه بـرای ادامـه  مراحـل و صـدور پروانــه  حمــل بــار بــه ایــن کــد رهگیــری نیــاز دارنــد. اطلاعیه هــای بعــدی بــرای نحــوه ی دریافــت ســوخت در ســال 96 بــه اطــلاع مــردم خواهــد رســید.

معرفی مدیرعامل

مدیر عامل سازمان تاكسيراني كرمان

محمد مهدی نژاد

 

ورود کاربران

حاضرين درسايت

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top